“…Tako se dobija sedam delova čoveka:
1. Fizičko telo,
2. Etersko telo,
3. Astralno telo,
4. Ja,
5. Duhovno Ja,
6. Životni duh,
7. Duhovni čovek. (…)
Ni na kakav drugi način, već samo sa gledišta jednog višeg oblika posmatranja sveta, treba da se govori o ovih ‘sedam’ članova čoveka, kao što se govori o sedam boja u svetlosti ili o sedam tonova u muzičkoj skali. Kao što se svetlost pojavljuje u sedam boja ili sedam tonova u tonskoj skali, tako se i jedinstvena čovekova priroda pojavljuje u sedam naznačenih članova. Kao što broj sedam kod tona i boje ne vodi nikakvom ‘sujeverju’, takav je slučaj i kod raščlanjenja čoveka. Jednom prilikom kada je ovo izneto usmeno, rečeno je da se broj sedam ne može primeniti na boje, jer s one strane ‘crvenog’ i ‘ljubičastog’ ima još boja, samo što ih oko ne zapaža. Ali uzimajući i to u obzir, slaže se poredjenje sa bojama, jer se i iza fizičkog tela s jedne strane i iza duhovnog čoveka s druge strane nastavlja čovekovo biće; samo što su za sredstvo duhovnog posmatranja ovi daljnji delovi ‘duhovno nevidljivi’, kao što su boje s one strane crvene i ljubičaste nevidljive za fizičko telo. Ovo je moralo da se napomene, jer je lako pomisliti da se nadčulni pogled ne slaže tačno sa prirodno silnim mišljenjem i da je u odnosu na njega taj pogled diletantski. Ali onaj ko pravilno sagleda šta se misli pod izloženim, naći će da ovo uistinu ne protivreči ni u čemu prirodnoj nauci; ne protivreči ni onda kada se pribegne prirodnonaučnim činjenicama, niti kada se ovde iznetim izlaganjima ukaže na neposrednu vezu sa prirodnim istraživanjem.”
Rudolf Štajner
Prevedi »