Tantra je Nauka oslobađanja Uma i Bića

 od sna, tuposti i intertnosti

 putem Unutrašnjeg razvoja Svesti.

Tantric Art: “An Egoless Practice”, Lauren O’Neill-Butler

Unutrašnji život čoveka vezanog za ono što on smatra životom skoro i da ne postoji. On se odvija negde na margini iskustva unutrašnjih čula, vezan za spoljašnje, u nadi da će mu ono dati zadovoljstvo, radost i ispunjenje kao blagodet. Ubrzo, ukoliko je reč o inteligentnijoj osobi, on uviđa da mu spoljašnje ne daje ono što očekuje ili ono što mu daje uslovljeno je cenom koja je on sam. Cenom koja je gubitak sebe, gubitak odnosa, gubitak sreće i radosti i stalna napetost usmerena na “još”, putem koje se pokušava nadomestiti ono što se u svakom trenutku gubi. Uskoro, on biva okrenut tzv. onostranom, religioznom ili spiritualnom. Pomoću tog “tržišta” pokušava da opravda svoju nemoć ili da postane radostan i srećan. Mnogi u tome pronađu zadovoljstvo i ostanu u tim “vodama” celog života. Nekolicina nije nije zadovoljna ni sa tim, već ide dalje.

Postoje različiti duhovni pravci: od raznih varijacija Hatha Yoge, koja je najzastupljenija, preko učenja koja se oslanjaju ili na fizičko kao temelj razvoja (Karma Yoga) ili na veru i predaju kao što su određeni Bhakti pristupi (religija i njeni oblici, vera u svakodnevnom obliku ili specifični pristupi kao što je Društvo svjesnosti Krišne, poznatiji kao Hare Krišna pokret), pa do onih kojima je cilj prvenstveno intelekt (Gjana Yoga, klasični yogijski putevi koji rade sa mantrama, pranayamama, i slično).

Među duhovne tradicije možemo svrstatiti i svakodnevne oblike Tantričkog učenja koje najčešće koriste seksualnost, kao što su oblici koje nazivamo Vama Tantra/Vamachara ili putevi “leve ruke”, “leve staze” i slično. Ovaj oblik Tantričkog učenja je najrasprostranjeniji. S druge strane, postoje Tantrički putevi u kojima preovladava pristup razvoja ličnosti kroz yogička iskustva i prakse. razne oblike Kriya Yoge,  Aštaungu (osam udova joge po Patanjaliju), pranayamu, meditaciju, proučavanje filozofije, devociju (emotivnu usmerenost ka objektu ili cilju kojem težite), koncentraciju i slično.

Sjedinjenje Energije i Svesti

primarni je cilj Tantričkog učenja.

Gueorgui Pinkhassov, “Nordmeer Yamalo-Nenets, Russie”

Tantru delimo na ta dva pravca, Vamachara (put “leve ruke”, “leve staze”) i Dakshinachara (put “desne ruke”, “desne staze”). No, to je najgrublja podela Tantričkog učenja, jer unutar nje postoji još čitav niz tantričkih učenja. No, bilo da koriste fizički ili yogički pristup, ovim učenjima je zajedničko to što je svakom od njih cilj ovladavanje sobom i svojim energijama, tj. razvijanje svesnosti. Sve škole koje su poznate u javnosti  usmerene su na razvijanje duha, svesti, na dublju stvarnost od one koju svakodnevno živimo.

Praktična Tantrička nauka započinje na fizičkom nivou, napreduje ka fizičko-psihološkom nivou, zatim prelazi na psihološki nivo, pa psihološko-spiritualni nivo, te na spiritualni nivo, da bi završila sa sjedinjenjem tragaoca sa Najvišom Svešću, Apsolutom, Brahmanom.

Tantrička praksa nije podeljena na različite pod-prakse ili učenja – ona je celovito ispoljenje u koje je uključen svaki aspekt čovekovog života, jer samo ako je celovit, čovek može da postigne unutrašnje sjedinjenje sa Sobom ili sa Apsolutom (ako vam je ova reč draža). Shodno tome, preskakanjem koraka postignuće o kojem Tantra govori nije moguće. Tantrička praksa traži čoveka koji je spreman da se suoči sa svakim aspektom sebe i da ga pročisti i usmeri u pravcu njegovog Oslobođenja (Probuđenja, Prosvetljenja, Mokshe, Nirvane…).

Tantra se načešće tumači kao “sredstvo koje čoveka vodi ka oslobođenju”. No, tačnija definicija bila bi: “Tantra je sredstvo, nauka koja, putem određenih napora i tehnika, oslobađa čoveka od tuposti, inertnosti i razvija njegove potencijale u punom aspektu, te ga vodi ka potpunom sjedinjenju sa njegovom Prirodom/Bićem/Apsolutom”. To je Nauka koja, kroz niz instrukcija, vodi čoveka u susret sa njegovim najdubljim Bićem, ne izbegavajući ni fizičko, ni vitalno (emotivno), ni intelektualno, već svo troje uključuje u celovit pristup unutrašnjem razvoju.

Tantra, pored ostalog, koristi Ezoterični pristup,  a Ezoterično (pod ovim ne mislim na astrologiju, numerologiju i slične prakse koje se uslovno nazivaju “ezoteričnim”) znači “tajnovito”, “skriveno”, “Unutrašnje”. Unutrašnje je skriveno i tajnovito, jer niko oko vas ne može da zna šta je ono što vi u sebi imate, tj. o čemu razmišljate, kako se osećate, šta planirate i slično. Ali, Ezoterično označava i definiciju prakse. Praksa može biti ritualna, tehnička ili unutrašnja.

Tantra kao učenje sadrži u sebi sva tri nivoa prakse, jer svaki čovek je različit i svakom se prilazi na njegov lični, individualni način. Iako se Tantra može prenositi na sveobuhvatan način, tj. na način koji odgovara većini, ona je usmerena i na pojedinca, tako da praksa koja odgovara meni ne mora odgovarati i vama.

Véronique Boudier, “Luce”

Nije samo u tome razlika. Stepen razvoja jednog čoveka, tj. stepen razvoja njegove svesti nije isti kao kod drugog čoveka, i obojica mogu da koriste istu ritualno-tehničku praksu, ali unutrašnji aspekt neće biti isti kod obojice – naglasak će kod svakog od njih biti na nečemu drugom.

Sve duhovne prakse se obično dele na negacijske, poput sveprisutnih Advaita praksi (ne-dualnih praksi, klasičnih yogičkih pristupa, Gjana Yoge) čiji su temelj i put negacija svakodnevnog unutrašnjeg i spoljašnjeg, te spoznaja onog što ostaje iza negacije, i na afirmacijske prakse, kao što je klasična Bhakti škola ili škola verovanja i predaje. Tantričko učenje, koje je celovito, u sebi sadrži oba pravca.

Izvorno, Tantra je Advaita učenje, Učenje o nedeljivosti Apsoluta od čoveka ili prirode univerzuma. Univerzum nije odeljen od njegovog Kreatora – on je samo Njegova manifestacija. Ali, radi Unutrašnjeg razvoja, Tantričko učenje često pravi izuzetak, tako da ono u početku može biti potpuno dualno učenje, koje postepeno prelazi na dualno-nedualni aspekt, sve dok ne dođe do samog cilja, a to je ne-dualno učenje, aspekt u kojem nema razdvajanja između Apsoluta i njegove kreacije. Medjutim, to je proces kroz koji Učenik prolazi nizom zadatka, Sadhane koju radi, iako je sama Sadhana u vidu meditacionog pristupa uvek usmerenje na sjedinjenje subjekta i objekta meditacije.

Onaj koji traži Shivu u spoljašnjem svetu,

zanemarujući Shivu u sebi,

poput je čoveka koji bacivši rižu iz ruku

luta svetom u potrazi za hranom.

Šakti i Šiva u ikonografiji

Kao što sam rekao, niz različitih praksi u Tantri služe upravo različitim ljudima koji postaju njeni Učenici. Stoga, Tantričko učenje u sebi sadrži i ritualnu praksu i tehničku praksu (meditacije, pranayame, hatha yogu i slično), ali i praksu koja se bavi Sjedinjenjem subjekta i objekta, koja je najviša Tantrička praksa. Za neupućenog ili onog koji se nalazi u nekim pristupnim tantričkim praksama, tantra je jedostavna i poželjna, jer u sebi nema teške zabrane, disciplinu i slično. Ali nije baš tako. Istina je da Tantra podržava naše navike i potrebe, i da kroz njih pokušava da dovede čoveka do najviših rezlultata, ali ona to čini putem svesnosti o onome što činimo. Tri osnovna pravila Tantre su: 1. SVESNOST, 2. SVESNOST, 3. SVESNOST. Niti jedna praksa u Tantri ne može biti sprovedena bez Svesnosti, koja je temelj svake prakse. Jer, ako je Svest ono što želite da razvijete, onda vam je jasno da bez iste ne možete da razvijete Svest. To bi bilo kao da sedite zavaljeni u fotelju i maštate kako vam mišići jačaju sami od sebe. Takav je i onaj koji misli da putem poroka ili “zabranjenog”, a da pritom nije Svestan, može da razvije Svest, koja mu omogućava konačno Oslobođenje ili Sjedinjenje sa Apsolutom. A problem je u tome što prosečan, čovek svakodnevice misli da poseduje Svesnost, pa sećanje i trenutke samosvesti tumači kao Svesnost.

Jasno je da se mnoge prakse igraju sa energijama, obećavajući vam magične rezultate preko noći – dovoljno je samo da izgovorite čarobnu reč i imaćete sve što poželite! Ali ne i Ezoterično Tantričko učenje. Ezoterična tantrička praksa nije jednostavna nauka u kojoj nema discipline, pravila, zakona. Tantra nije oslobođena učenja, napora, teške i mukotrpne prakse, u kojoj prosto radite šta želite, u kojoj ste poročni, imate štetne navike ili ste destruktivni, i očekujete da ćete putem mantre ili mašte doživeti oslobodjenje i prosvetljenje.

I u seksualnoj praksi Tantre morate imati disciplinu, morate da se suočite sa potisnutim, morate biti svesni sebe, morate raditi i izvan seksualnog čina, u svakodnevnim situacijama. Cilj Tantre kao Ezoteričnog učenja jeste da razbije percepciju koja nas čvrsto drži u zatvoru čula i koja ne dozvoljava da proširimo poglede, da vidimo stvarnost očima oslobođenim od ograničenja. Tantra svojim filozofskih i teoretskim (iako je ovo jako retko) tekstovima pokušava da nam predoči drugačiju percepciju stvarnosti od ove koju imamo. Upravo to je cilj Sadhane koja je temelj svake prakse, a samim tim i Tantričke. Stapanje individualnog i ograničenog sopstva sa Univerzalnim Sopstvom ili Brahmanom.

Apsolut se nalazi svuda.

Ako On ne postoji samo na jednom mestu, onda ga nema nigde.

Ako postoji samo na jednom mestu onda ga ima svuda.

Najčešći aksiom koji možete da čujete u vezi sa Tantričkim učenjem glasi: “Gde je Shaktii, tu je i Shiva, gde je Shiva, tu je i Shaktii”. Ili: “Gde je Energija, tu je i Svest, gde je Svest, tu je i Energija”. Ovo znači energija prati misao, odnosno, da je tamo gde vam je usmerena pažnja, i vaša energija, i obrnuto. Tantra upravo pokušava da “sakupi” rasutu energiju i pažnju (Svest) i da stavi pod kontrolu Probuđenog čoveka, a za to koristi niz praksi (Sadhana) kroz koje čovek započinje proces unutrašnjeg ujedinjenja, ovladavanja sobom i kretanja ka cilju koji je najviši, a to je Sjedinjenje sa njegovom Istinskom Prirodom.

Da bi se to postiglo, čovek, prvo, ne sme da preskače korake ili ono što mu se ne sviđa, što bi voleo da zaboravi ili da potisne, jer takve stvari nikada ne nestaju, već vas čekaju tamo gde se najmanje nadate. Drugo, Tantra traži disciplinu u kojoj je jasno kuda ste se zaputili i čemu težite, te svest o tome ovaj cilj dostiže samo nekolicina hrabrih i upornih. Ne zato što je Tantra “tajnovita” ili za “izabrane”, već zato što su zamke Uma gotovo nesagledive i teško savladive. Um nije naivan “protivnik” već “protivnik” koji zahteva poštovanje i slušanje saveta pomoću kojih se on pretvara u prijatelja. I treće, Tantra traži čoveka koji ne beži od sebe, već ide ka sebi putem koji je kao oštrica mača. Put Tantre je kao oštrica mača. Sa leve strane je ludilo, a sa desne – smrt.” Jednostavnije rečeno: Put Tantre je ispunjen stalnim oprezom i upoznavanjem sebe, te kroz srž onog što ste kao ljudska bića pokušava da vas dovede do vaše Božanske prirode. S njegove leve strane nalazi se nesklad, razdor, ludilo uma, koje nije svesno ludila u kojem se nalazi. Pad na tu stranu ne dovodi vas do vas samih, već vas od vas samih udaljava. S desne strane ovog puta je smrt, degradacija, okoštalost, rigidnost, hladnoća, nedostatak emocije, kruto držanje za pravila i ego, itd. Tantra nije put užitka onako kako ga većina shvata, tantra je put kojim samo nekolicina može da ide i koji od njega očekuje nadljudske napore, jer samo kroz njih on može doći cilju kojem teži.

Svaki učitelj želi otvorenog čoveka, čoveka koji želi da uči, čoveka koji je komunikativan, čoveka koji je sposoban da izvrši zadati posao, da zadovolji učiteljeva najviša očekivanja. Isto tako, i ono Najviše želi čoveka koji nije ispunjen arogancijom, umišljenošću, samoljubljem, koji je svoje potencijale razvio do kraja, koji može i da izrazi postignuće koje je postigao, odnosno, da samim Sobom manifestuje Najviše i ono što Ono što to Najviše nudi. Zato stalno govorimo da Put Tantre nije za one koji žele da do cilja dodju kao invalidi rada i zarade penziju na licemeran i lagan način.

Rinko Kawauchi, “Untitled”

Kao i svaka ozbiljna disciplina, bila ona sportska ili neka naučna disciplina, tako i Tantra traži najviše što od sebe možete da date. Traži svakodnevni napor, jasnoću vašeg cilja, upoznavanje sebe itd. Mnogi od vas su čuli izreku iz Delfija: “Upoznaj sebe”. Ali,, mnogi nisu čuli i ostale dve koje se nalaze pored ove, prve. Pa, hajde da se upoznamo sa njima.

“Upoznaj sebe” nema nikakvo mistično, tajnovito ili skriveno značenje. Ova misao je prosta, ali čovekov um, koji teži nekakvoj tajnoj formuli starih alhemičara ili tajnoj mantri koja će ga transformisati u Božansko, izvrće ovu misao. Ona govori o najobičnijem “upoznavanju” sebe, a to “sebe” nije mistično-tajnovito stanje, mistično sebstvo, već obično, svakodnevno “sebe”, “ja”, ličnost, identitet koji je to što sada jeste. A da bi ste spoznali nešto što je već vaše, ali ste na to zaboravili, morate, najpre, spoznati ono što sada jeste, ono što vas karakteriše. Kroz Sadhanu koja se daje Učeniku i koja se sastoji od Meditacije, Pranayame, Asana, specifičnih mantri, filozofije i teorije ili tantričku masažu, Učenik upoznaje ono što je on svakodnevno, ono što živi svakog trenutka. Bez tog upoznavanja on ne može da se oslobodi “tuposti i inertnosti”, a kada upozna sebe, upoznao je svog najvećeg “neprijatelja”. A Učenje je pobeda nad sobom, ne nad nekim drugim ili nad svetom.

Tantra nije mistična, tajnovita, niti skrivena. Jer, iako je samo Učenje “skriveno”, ono je na dohvat ruke, sve vreme je ispred vas. Tantričko učenje je usmereno na ljudski potencijal, na mogućnost koju svaki čovek ima u sebi i za tu svrhu koristi ponuđene alate. Ona nije magijsko-okultna, iako i taj deo sadrži u svom učenju. Nije ni samo seksualna, iako i ovaj pristup sadrži u svom učenju. Nije ni samo ritualna, iako se koristi i ritualima. Nije ni samo tehnička, iako i to ima u sebi. Nije filozofija iako se sastoji od niza filozofskih tekstova i rasprava. Nije ni samo teoretska, iako je teorija bitna zarad upotrebe u praksi. Tantra je, pre svega, praktična nauka, i u njoj je odnos teorije i prakse 1:99%.

I za kraj, evo jedne misli:

Ako si ubeđen da je Tantra za tebe, onda grešiš. Ako si ubeđen da Tantra nije za tebe, ponovo grešiš.

Njome je izrečena srž Tantričkog učenja kao Ezoterične, Unutrašnje, prakse, pomoću koje čovek oslobađa samog sebe. Jer, ceo univerzum se nalazi u samom čoveku, a pristup njemu zahteva ključ pomoću kojeg ćete otvoriti njegova vrata. Kada otvorite ova vrata, razumećete i sebe i svet oko sebe. Ovaj ključ je Tantra, tj. vi sami, a do sebe dolazite uz pomoć Tantre.

Bhaerava Kaala

Prevedi »